وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ نمود

وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ نمود

مدیریت آموزش: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش «شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان» را به همه ادارات آموزش و پرورش سراسر كشور ابلاغ نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، برای تحقق جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای استقرار نظام پرداخت ها بر طبق تخصص و عملكرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند ۳ ماده ۵ مصوبه ۱۷.۹.۱۳۹۸ هیئت وزیران، وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را به ادارات كل آموزش و پرورش استان های سراسر كشور ابلاغ و اصرار كرد «مدیران آموزش و پرورش استانها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه نامه را به اطلاع همه واجدان شرایط در وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مامور به سایر دستگاه ها، نیروهای مامور به تحصیل و... برسانند.»
طبق شیوه نامه ابلاغی مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان كشور شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقبت سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. این افراد در صورت اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی در صورت كسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه بندی بهره مند می شوند.
آنطور كه در این شیوه نامه آمده است كارمندانی كه به استناد مصوبه سال ۵۸ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند در صورتی می توانند از مزایای این شیوه نامه بهره مند شوند كه متقاضی بازگشت به مدرسه از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱ باشند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ادامه فعالیت این افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوه نامه بر طبق فرم درخواست باید وضعیت خود در ارتباط با استفاده یا عدم بهره مندی از رتبه بندی این شیوه نامه را مشخص كنند.
همچنین بر طبق شیوه نامه ابلاغی كاركنانی كه از تاریخ ابلاغ شیوه نامه از كادر آموزشی به كادر اداری انتقال می یابند صرفاً بر طبق شرایط احراز پست مورد تصدی و بر طبق طرح طبقه بندی مربوط انتصاب قطعی می یابند. همین طور مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كار افتاده كلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۷۲ و اصلاحات بعدی، صرفاً با كسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط بهره مند می شوند.
شرایط ستاندن و نحوه ارتقای رتبه به شرح زیر است:
رتبه (۱):
۱- داشتن حداقل ۲ سال تجربه و گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی.
۲- كسب میانگین امتیاز ارزیابی عملكرد به میزان حداقل ۷۵ درصد در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی. (امتیاز هر سال نباید كمتر از ۷۰ باشد).
۳- كسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات فاكتورهای صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یك صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید كمتر از ۵۰ درصد باشد).
رتبه (۲):
۱- داشتن حداقل ۶ سال تجربه و حداقل ۴ سال توقف در رتبه (۱).
۲- گذراندن ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).
۳- كسب میانگین امتیاز ارزیابی عملكرد به میزان حداقل ۸۰ درصد در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید كمتر از ۷۵ باشد).
۴- كسب حداقل ۶۵ درصد امتیازات فاكتورهای صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یك از صلاحیت های عمومی تخصصی و حرفه ای نباید كمتر از ۵۵ درصد باشد).
رتبه (۳):
۱- داشتن حداقل ۱۲ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۲).
۲- گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.
۳- كسب میانگین امتیاز ارزیابی عملكرد به میزان حداقل ۸۵ درصد در طول دوره بین دو مرتبه (امتیاز هر سال نباید كمتر از ۸۰ امتیاز باشد).
۴- كسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات فاكتورهای صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یك از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید كمتر از ۶۵ درصد باشد).

رتبه (۴):
۱- داشتن حداقل ۱۸ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۳).
۲- گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.
۳- كسب میانگین امتیاز ارزیابی عملكرد به میزان حداقل ۹۰ درصد در طول دوره بین دو مرتبه (امتیاز هر سال نباید كمتر از ۸۵ باشد).
۴- كسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات فاكتورهای صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یك از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید كمتر از ۷۰ درصد باشد).
رتبه (۵):
۱- داشتن حداقل ۲۴ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۴).
۲- گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.
۳- كسب میانگین امتیاز ارزیابی عملكرد به میزان حداقل ۹۰ درصد در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید كمتر از ۸۰ باشد).
۴- كسب حداقل ۸۵ درصد از امتیازات فاكتورهای صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یك از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید كمتر از ۸۰ درصد باشد).
سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، بر طبق ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلان مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان كشور قابل محاسبه خواهد بود. همین طور نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۸ لازم الاجرا است و از این تاریخ ارتقای رتبه بندی مشمولان بر طبق مفاد این شیوه نامه انجام می شود.
در این شیوه نامه آمده است: مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی و همین طور طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و دوره مهارت آموزی سوژه ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان تجربه مربوط محسوب نمی گردد.
جدول امتیاز حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل مسمولان نظام رتبه بندی دوره ابتدایی و متوسطه به شرح زیر است:در شیوه نامه ابلاغی تاكید گردیده است برای ایجاد انگیزه برای معلمانی كه بر طبق ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را دریافت كرده یا دریافت می كنند، به ازای هر سال سابقه تجربی، پس از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه مشروط بر اینكه امتیاز ارزیابی عملكرد سالانه آنها نیز كمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل ۱۰۰ و ۵۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می شوند.

معلمانی كه در اجرای رتبه بندی حرفه ای (موضوع تصویب نامه سال ۲.۲.۹۴) هیات وزیران و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند بعد از كسب امتیازات مربوط به شایستگی های معلمی به ترتیب با رتبه های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می یابند. همین طور معلمانی كه در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز ۲ سال تجربه و امتیازات مكتسب از شایستگی های معلمی در رتبه (۱) قرار می گیرند و ارتقای رتبه بعدی آنها بر طبق مفاد این شیوه نامه خواهد بود.

معیارها، سنجش و امتیازات صلاحیت های سه گانه شامل شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای به شرح زیر است:
صلاحیت عمومی: شرایط عمومی استخدام در دستگاه (۹ بند ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات كشوری و تبصره ۴ مذكور در حوزه گزینش) كه هر مولفه ۱۰ امتیاز داشته و مجموعه امتیازات در این بخش ۱۰۰ امتیاز خواهد بود كه در سامانه ltms توسط مشمولان و با تایید مدیر واحد آموزشی یا مقام مسئول بعد از هماهنگی با كارگروه لحاظ خواهد شد.
صلاحیت تخصصی: صلاحیت های تخصصی عبارتند از مدرك تحصیلی، صلاحیت و تخصص شغلی، ارتباط مدرك تحصیلی با رشته تدریس یا شغل مورد تصدی كه برای هر یك از عوامل امتیازاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است.
امتیازات مدرك تحصیلی: دكترا ۴۰ امتیاز، فوق لیسانس ۳۶ امتیاز، لیسانس ۳۴ امتیاز و فوق دیپلم و پایین تر ۳۲ امتیاز.
برای ۱۰ معیار از شایستگی های تخصصی تعریف شده در بستر سامانه ltms در مرحله اول توسط مشمول و سپس توسط مقام مافوق (مدیر مدرسه و...) از ۱ تا ۳ امتیاز لحاظ خواهد شد. در نهایت میانگین امتیازات خودارزیابی و نظر مقام مافوق به ترتیب با وزن ۴۰ و ۶۰ درصد در سقف حداكثر ۳۰ امتیاز منظور می شود.
ارتباط رشته تحصیلی و رشته تدریس دارای ۳۰ امتیاز به شرح زیر است:
۱- در صورت ارتباط رشته تحصیلی فرد با رشته تدریس ۳۰ امتیاز به مشمول تعلق می گیرد.
۲- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس در صورت تایید سامانه LTMS در خصوص گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره تخصصی رشته شغلی در سه سال اخیر ۲۵ امتیاز به مشمول تعلق می گیرد.
۳- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس و عدم گذراندن دوره تخصصی در رشته شغلی، سامانه LTMS اجازه انتخاب و گذراندن دوره های تخصصی مرتبط را به فرد متقاضی خواهد داد و امتیاز حاصل از گذراندن دوره بر اساس ۲۵ امتیاز مبنای عمل خواهد بود.
صلاحیت های حرفه ای: برای سنجش این صلاحیت ها آزمونی به صورت الكترونیكی كه شامل اخلاق حرفه ای، توانمندی های آموزشی، پرورشی و پژوهشی است انجام می شود. محتوای آزمون و بودجه بندی مربوط به آن در سامانه ltms بارگذاری می شود. مجموع امتیازات این صلاحیت نیز ۱۰۰ است.

طبق شیوه نامه اجرایی رتبه بندی معلمان، شركت در پروسه رتبه بندی داوطلبانه بوده و پروسه آن با درخواست ذینفع در سامانه ltms شروع خواهد شد. در صورتیكه مشمولان داوطلب تا آخر سال ۹۸ امتیازات لازم را كسب كنند از تاریخ یكم مهر ۹۸ حكم تطبیق وضعیت ایشان صادر خواهد شد. اگر مشمولین داوطلب تا آخر سال ۹۸ موفق به كسب امتیازات لازم نشوند در سال آینده (سال ۹۹) از تاریخ كسب امتیازات مندرج در این شیوه نامه حكم تطبیق وضع ایشان صادر خواهد شد. همین طور این افراد تا زمانی كه امتیازات لازم را برای تطبیق وضع نكنند صرفاً از حق شغل حرفه ای در زمان اجرای شیوه نامه (۱۳۹۸.۷.۱) برخوردار خواهند شد.
مشمولان طرح رتبه بندی معلمان برای اطلاع از دیگر جزئیات مراحل اجرایی رتبه بندی و دریافت فرم درخواست بهره مندی از نظام رتبه بندی معلمان می توانند شیوه نامه اجرایی را مطالعه كنند.
منبع:

1398/10/07
20:31:52
5.0 / 5
4440
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین